โทรศัพท์ดีราคาถูก

โทรศัพท์ดีราคาถูก อุปกรณ์ที่ในยุคปัจจุบันนี้ต้องยอมรับความเราไม่สามารถขาดมันได้ เป็นเครื่องมือสื่อสารและสร้างความบันเทิงให้แก่เรา เครื่องมือที่จะทำให้เราติดต่อกับคนที่เรารัก รวมไปถึงเพื่อนและคนในครอบครัว ในระยะทางที่ไกลจนไม่อาจตะโกนได้ยิน โดยสมัยก่อน การติดต่อสือสารทางไกลระหว่างคนสู่คน จะใช้หลักการของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น แสง สี หรือ เสียง โทรศัพท์มือถือ

อาทิเช่น การใช้ นกพิราบในการสื่อสาร หรือใช้ครันในการบ่งบอก แต่การกระทำดังกล่าวอาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นัก เพราะไม่สามารถแสดงรายละเอียงอย่างมากได้ หรือ สัยญาณอาจจะส่งไปไม่ถึงปลายทาง

โทรศัพท์ดีราคาถูก โทรศัพท์มีการพัฒนาขึ้นมาตลอดเวลา

ณ ป้จจุบัน การสื่อสารแยกออกได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และอีกมากมาย เป็นต้น 

โทรศัพท์เป็นที่นิยม เพราะสามารถตอบโต้กันได้ทันที รวดเร็ว เหมือนกับนั้งคุยกันอยู่ข้างๆ  ทันต่อเหตุการณ์ ซี่งระบบอื่นๆทำแบบโทรศัพท์ไม่ได้ โทรศัพท์อาจใช้ในการคิดสัดส่วนว่าประเทศนั้นกำลังพัฒนา หรือ อยู๋ในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยคิดสัดส่วนตามนี้

จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ 40 / 100 คน จะกล่าวได้ว่าประเทศนั้น พัฒนาแล้ว จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ 10 / 100 คน จะกว่าได้ว่าประเทศนั้นอยู่ในส่วน ประเทศที่กำลังพัฒนาคำว่าโทรศัพท์ เริ่มใช้ในประเทศไทยสมัตรัชการที่ 5 แปลความหมายว่า การสื่อสารระยะทางไกล ตรงกับภาษากรีก คำว่า telephone

ประวัติของโทรศัพท์  ก่อนจะมีทุกวันนี้ให้เราได้ใช้กัน

โทรศัพท์ ได้ผลิตขึ้นมาใช้ในปี พ.ศ. 2419 โดย Alexander Graham หลักการทำงาน จะมีแผ่นเหล็ก diaphagm ติดอยู่กับขดลวด จะเกิดเคลื่อนเมือมีเสียงกระทบกับแผ่น Diaphagm ทำให้ขดลวดเกิดกระแสขึ้นมา ส่งตรงไปถึงตัวรับ และ ตัวรับจะมีรูปแบบเหมือนตัวส่ง กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นคือกระแสไฟฟ้า AC มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขั่วบวก ขั่วลบ เปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลา จะเกิดสนามแม่เหล็กรอบๆขดลวด เคลื่อนที่ไปเป็นคลื่นเสียงในอากาศ แต่กระแสไฟยังมีขนาดเล็ก จึงไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ และมีการพัฒต่อใน พ.ศ. 2420

ความเป็นมาของ โทรศัพท์ ในประเทศไทย

โทรเลขสยาม ในปี พ.ศ. 2429 ได้กล่าวไว้ว่า ประเทศไทยได้นำเอา ไทยศัพท์เข้ามาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2442 ในสมัยรัชการที่ 5  ได้สั่งนำเข้าเข้ามาเพื่อให้ในการความมั่นคง โดยติดตั้งเป็นจำนวน 2 เครื่อง ที่อู่กรมทหารเรือกรุ่งเทพ และ ป้อมยามปากน้ำเจ้าพระยา  พ.ศ. 2429 โทณศัพท์ได้มีการใช้สะดวกมากยิ่งขึ้นเลยทำให้ จำนวนหมายเลข และ บุคคลก้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยกรมกลาโหมจึงได้โยกกิจการโทรศัพท์ หรือ ให้ไปอยู่กับสำนักงานไปรษณ์ไทย  ต่อมาเลยมีนโยบายการภาครัฐสู่เอกชน ทำให้มีประชาชนบางกลุ่มได้ใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก พ.ศ.2550 ไปรษณีย์ไทย ได้สั่งโทรศัพท์เข้ามาเพิ่ม รูปแบบโทรศัพท์ ระบบคอมมอนแบตเตอร์  ต่อมาได้ได้สั้งชุดระบบ สเต็ปบายสเต็ป ซึ่งสามารถติดต่อกันคนบุคคลโดยตรงได้

การนำเข้าโทรศัพท์เข้ามาในประเทศไทย โทรศัพท์ดีราคาถูก

  • พ.ศ. 2497 ต่อมาประชาชนเริ่มนิยมใช้กันอย่างทั่วหลาย กิจการเจริญเติมโตการทำงานยากลำบากมากยิ่งขึ่น ไปรษณีย์ไทย เลยมีการทำการจัดตั้งกรมโทรศัพท์เกิดขึ่นเป็นครั้งแรกของไทย ที่โยกย้ายกิจการออกจากไปรษณีย์ไทย 
  • พ.ศ.2517 ต่อมาองค์กรโทรศัพท์ได้สั่งชุดระบบชุมสาย SPC มาใช้ ซึ่งมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
  • พ.ศ. 2526 ระบบ SPC ( Stora Program Control )  ได้มีการพัฒนา เป็นระบบ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  ทำงานได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบัน ระบบ SPC ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันโดยที่ระบบอื่นๆได้เลิกผลิตและนำออกมาใช้แล้ว